Põhikiri

Vanamootorrattaklubi Wana-Kolga Tsiklitall põhikiri

I Üldsätted:

1. MTÜ nimi on “Vanamootorrattaklubi Wana-Kolga Tsiklitall”, edaspidi “klubi”
2. Klubi asukoht on Kolga, Nõo vald, Tartumaa 61601
3. Klubi on eraõiguslik mittetulunduslik organisatsioon
4. Klubi omab sümboolikat
5. Klubi on asutatud määramata ajaks
6. Klubi lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast

II Tegevus ja eesmärgid:

1. Uunikutest huvituvate inimeste ühendamine
2. Vanade mootorrataste restaureerimine originaalist lähtuvalt
3. Vanamootorrataste alase informatsiooni kogumine ja huvilistele kättesaadavaks tegemine
4. Vanade mootorrataste eksponeerimine
5. Tehnilise teadmistebaasi kogumine restaureerimisalase info kohta
6. Ürituste korraldamine
7. Rahvajuttude ja legendide kogumine, mootoriajaloo uurimine
8. Sidemete loomine muu maailma samalaadsete klubidega
9. Töö noorte huvilistega
10. Orienteeritus maksimaalse kvaliteedi poole nii sõiduvahendite taastamise kui ürituste korraldamise juures
11. Vanatehnikaliikumise maine hoidmine ja tõstmine
12. Klubi tegevuse kajastamine ja tehnikaajaloo tutvustamine

III Klubi liikmeks vastuvõtmise kord:
1. Klubi liikmeks saamiseks esitab liikmekandidaat kirjaliku avalduse klubile
2. Kandidaat peab omama üle 30 aasta vanust mootorratast
3. Kandidaat peab läbima katseaja, mille pikkus võib varieeruda sõltuvalt klubi juhatuse arvamusest kandidaadi sobivusest klubisse kuuest kuust kolme aastani
4. Liikmekandidaat ei oma hääletusõigust
5. Liikmekandidaat peab osalema klubi korraldatavatel üritustel

IV Klubist väljaarvamise ja –astumise kord:
1. Kui klubi liige rikub sihilikult klubis kehtivat sisekorda või käitub muul moel ebaväärikalt, on klubi juhatusel õigus esitada üldkoosolekule ettepanek antud liige nimekirjast kustutada
2. Liikmemaksu ega muid rahalisi ega materiaalseid annetusi ei tagastata
3. Väljahääletatud isik peab tagastama tema käes oleva klubi vara ning likvideerima muud võlgnevused klubi ees

V Liikmete õigused:
1. Liige võib kasutada klubi ruume ja töövahendeid põhikirjaliste eesmärkide realiseerimiseks
2. Deponeerida ühiskasutusse masinaid ja seadmeid ning neid vajaduse korral tagasi võtta.
3. Kanda klubi sümboolikat
4. Olla valitud juhatusse
5. Esindada klubi

VI Liikmete kohustused ja kord nende kehtestamiseks:
1. Osalema hääleõigusega üldkoosolekul
2. Osalema klubi töös põhikirjas toodud eesmärkide saavutamisel
3. Maksma liikmemaksu, mille suurus määratakse kord aastas üldkoosolekul vastavalt vajadusele hääletuse teel
4. Peab hoidma klubi vara, selle kahjustamisel heastama tagajärjed
5. Liikmete kohustused määratakse üldkoosolekul
6. Liige peab hoidma klubi mainet kõrgel

VII Üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord ning otsuste vastuvõtmise kord:
1. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas
2. Üldkoosoleku võib kokku kutsuda vähemalt 2 nädalase kirjaliku või suulise etteteatamisajaga
3. Kord aastas loetakse üldkoosolekul ette aastaaruanne ning koostatakse järgmise aasta tegevusplaan
4. Üldkoosolek kinnitab ühingu vahendite kasutamise korra
5. Üldkoosolek otsustab põhikirja muutmise, klubi jagunemise, ühinemise ja lõpetamise
6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest

VIII Juhatus:
1. Juhatus koosneb ühest kuni kolmest liikmest
2. Juhatus valitakse üheks aastaks täisliikmete seast üldkoosolekul
3. Juhatusel on õigus esindada klubi kõigis õigustoimingutes
4. Juhatus otsustab kõiki klubi tegevusega seonduvaid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse
5. Üldkoosolek valib juhatuse liikmete seast presidendi

IX Vara jaotus MTÜ lõpetamisel:
Klubi vara jaotatakse vastavalt kehtivatele seadustele
Viimati uuendatud ( 07.04.2008 )